Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden EMS

1. Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk of van koop en verkoop, gedaan door of gesloten met EMS Infrastructuur/Riooltechniek, hierna: EMS Riooltechniek, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam onder dossiernummer 34111584.
2. Wanneer deze voorwaarden eenmaal deel uitmaken van een tussen EMS Riooltechniek en de opdrachtgever gesloten overeenkomst, zullen zij tevens van toepassing zijn op alle toekomstige rechtsverhoudingen tussen partijen.
3. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten.

2. Totstandkoming van de overeenkomst
1. Alle offertes van EMS Riooltechniek zijn vrijblijvend. Indien het vrijblijvende aanbod van EMS Riooltechniek wordt aanvaard, heeft EMS Riooltechniek het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. Onze aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever bij aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen enz. van de juistheid waarvan EMS Riooltechniek mag uitgaan.
3. Indien een overeenkomst is totstandgekomen, kan EMS Riooltechniek de opdracht schriftelijk bevestigen, welke opdrachtbevestiging, behoudens onverwijld tegenbericht van de opdrachtgever, geacht wordt de overeenkomst juist weer te geven.

3. Prijzen
1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de aangeboden en overeengekomen prijzen exclusief omzetbelasting.
2. Eventuele heffingen van overheidswege alsmede kosten die EMS Riooltechniek maakt ter voldoening aan voorschriften ingevolge de Wet Milieubeheer of andere wetten of wettelijke regelingen, worden afzonderlijk in rekening gebracht.

4. Meer- en minderwerk
1. De werkzaamheden van EMS Riooltechniek zijn uitdrukkelijk beperkt tot de in de overeenkomst omschreven werkzaamheden. Verrekening van meerwerk zal plaatsvinden in geval van iedere vermeerdering van de overeengekomen werkzaamheden.
2. Afwijkingen van de overeengekomen stelposten en verrekenbare hoeveelheden worden naar boven en beneden verrekend.
3. Indien na de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaalbedrag van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, heeft EMS Riooltechniek recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van deze totalen.
4. Indien de werkzaamheden van EMS Riooltechniek geen normale doorgang kunnen vinden ten gevolge van omstandigheden die niet aan haar te wijten zijn of anderszins niet voor haar risico komen, komen alle kosten ten gevolge hiervan voor rekening van de opdrachtgever.

5. Levering en levertijd
1. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient EMS Riooltechniek derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
2. De overeengekomen leveringstermijn vangt aan op de dag nadat de overeenkomst is totstandgekomen de opdrachtgever hetgeen hij op grond van de overeenkomst voor het aanvangen van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te voldoen, heeft betaald.
3. Onder (eind)oplevering van het aangenomen werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de opdrachtgever. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd als het geheel compleet of uitgevoerd is en daarvan aan de opdrachtgever mededeling is gedaan. Indien enig onderdeel buiten de schuld van EMS Riooltechniek niet gelijktijdig met het gereedkomen van het gehele werk geleverd kan worden, zal de oplevering toch plaatsvinden en zal wat betreft de toepassing van de betalings- en garantiebepalingen het werk geacht worden volledig te zijn opgeleverd.

6. Overmacht
1. In aanvulling op hetgeen onder Nederlands recht onder overmacht wordt verstaan, geldt als zodanig ook iedere vorm van staking of werkonderbreking alsmede de situatie waarin de uitvoering van de werkzaamheden onaanvaardbare risico's voor het personeel van EMS Riooltechniek meebrengt.

7. Garantie 
1. EMS Riooltechniek garandeert gedurende drie maanden na de oplevering de goede werking van de door haar aangelegde installaties voorzover het niet functioneren daarvan een rechtstreeks gevolg is van gebreken in de uitvoering alsmede voorzover EMS Riooltechniek het ontwerp zelf heeft gemaakt.
2. Bij reinigings- en inspectiewerkzaamheden verbindt EMS Riooltechniek zich ertoe om deze werkzaamheden vakkundig uit te voeren. Hierop betrekking hebbende klachten worden twee maanden na de oplevering niet meer in behandeling genomen, met dien verstande dat klachten met betrekking tot de reiniging van afscheiders al een maand na de oplevering niet meer in behandeling worden genomen.
3. Wat betreft het door EMS Riooltechniek geleverde materiaal is de garantie van EMS Riooltechniek beperkt tot de eventuele garantie die haar leverancier verleent. Wanneer het door EMS Riooltechniek geleverde materiaal is voorgeschreven door derden, geeft EMS Riooltechniek geen garantie.

8. Aansprakelijkheid
1. Mocht in rechte enige aansprakelijkheid van EMS Riooltechniek jegens de opdrachtgever of derden worden vastgesteld, dan is deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot de hoogte van het door EMS Riooltechniek in rekening gebrachte factuurbedrag of, als dit bedrag hoger is, tot het bedrag van de uitkering die EMS Riooltechniek terzake van haar verzekeraar ontvangt.
2. Bedrijfsschade, waaronder mede wordt verstaan derving van inkomsten, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking. De opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.
3. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van door EMS Riooltechniek ingeschakelde hulppersonen of van haar ondergeschikten is EMS Riooltechniek nimmer aansprakelijk.
4. Indien de verhouding van de door de opdrachtgever aan EMS Riooltechniek te betalen prijs ten opzichte van de omvang van de door de opdrachtgever geleden schade daartoe aanleiding geeft, zal de door EMS Riooltechniek te vergoeden schade worden gematigd.

9. Eigendom
1. Alle door EMS Riooltechniek geleverde en zich bij of onder de opdrachtgever dan wel bij of onder diens houder bevindende zaken blijven eigendom van EMS Riooltechniek totdat de opdrachtgever de vorderingen van EMS Riooltechniek, waaronder mede begrepen die uit hoofde van wanprestatie of anderszins en inclusief boete(s), rente(n) en kosten, volledig heeft betaald.
2. EMS Riooltechniek is te allen tijde gerechtigd om de door haar aan de opdrachtgever geleverde zaken bij deze laatste of diens houder(s) weg te (doen) halen, indien de opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige verplichting uit door EMS Riooltechniek met de opdrachtgever gesloten overeenkomst. Indien de opdrachtgever ondanks schriftelijke aanmaning daartoe weigert zijn medewerking te verlenen aan het terughalen van de geleverde zaken, is hij in verzuim en verbeurt hij een direct opeisbare boete van 500,- euro per dag of gedeelte daarvan dat hij hiermee in verzuim is of blijft.
3. Alle tekeningen, ontwerpen en berekeningen alsmede alle andere vergelijkbare zaken materialen blijven tot de oplevering van het werk eigendom van EMS Riooltechniek en moeten tot dat moment op haar eerste verzoek worden geretourneerd.

10. Betaling
1. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling plaats te vinden binnen 30 dagen na de factuurdatum. Alle betalingen dienen te geschieden zonder aftrek of schuldverrekening. 2. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken telkens eerst ter voldoening van verschuldigde rente(n) en kosten en daarna van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
3. De op de factuur vermelde betalingstermijn is een fatale termijn. De opdrachtgever is derhalve zonder ingebrekestelling in verzuim bij het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn. Zodra de opdrachtgever in verzuim is, is hij tot en met de dag van volledige betaling een rente verschuldigd van 1% per maand.
4. Als de situatie daartoe aanleiding geeft, is EMS Riooltechniek bevoegd om betaling te eisen van het reeds geleverde en/of om vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen.

11. Incassokosten en proceskosten
1. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten tot invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde, komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het openstaande bedrag met een minimum van 100,- euro. Ten aanzien van de proceskosten dient de opdrachtgever aan EMS Riooltechniek de door deze werkelijk gemaakte proceskosten te vergoeden.

12. Ontbinding
1. Indien de opdrachtgever in verzuim is terzake van enige op hem rustende verplichting of in geval van zijn faillissement of sursiance van betaling dan wel als de schuldsaneringsregeling op hem van toepassing is verklaard, is EMS Riooltechniek bevoegd de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn geheel of gedeeltelijk, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

13. Milieu
1. De opdrachtgever verplicht zich tot volledige informatieverstrekking omtrent de samenstelling van de door EMS Riooltechniek in te nemen afval. Alle kosten en schade die voortvloeien uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van deze verplichting, komen ten laste van de opdrachtgever. 2. De opdrachtgever zal zonder toestemming van EMS Riooltechniek geen afval aanbieden op een andere manier dan in de overeenkomst is vastgelegd. Wanneer de opdrachtgever zonder toestemming van EMS Riooltechniek meer of ander afval aanbiedt dan in de overeenkomst is vastgelegd, komen de kosten die EMS Riooltechniek hierdoor dient te maken geheel voor rekening van de opdrachtgever en is deze aansprakelijk voor eventuele schade die EMS Riooltechniek of derden hierdoor lijden.

14. Toepasselijk recht
1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.

15. Bevoegde rechter
1. Alle geschillen, waaronder mede begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of die betreffende deze voorwaarden zelf en de uitleg of uitvoering daarvan, zowel van feitelijke als van juridische aard, zullen worden beslecht door de voor onze vestigingsplaats bevoegde rechter.
2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van EMS Riooltechniek het geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde burgerlijke rechter dan wel, indien daarover met de opdrachtgever overeenstemming is bereikt, te laten beslechten door middel van arbitrage of bindend advies.